• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/Facebook
 • https://www.twitter.com/Twitter
Dünyanın En İyi 10 Müzesi
Dünyanın en iyi Müzelerini bu ay Profesyonel Rehberlik okurları için sizlerle paylaşıyoruz.Ama isterseniz önce müzeler dünyasında küçük bir yolculuğa çıkalım ve büyülü bu dünyayı hep birlikte keşfedelim.Bir rehber için önemli olduğu kadar amatör gezginlerin de keyifle okuyabilecekleri güzel bir makale hazırladık sizler için.Buyrun:

Müze; sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.

Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

Müzelerde bulunan nesnelere ait bilgiler müze içinde ve dışında yazılı ve sözlü olarak açıklanır. Müzeyi gezen ziyaretçilerin müzedeki eserler hakkında detaylı bilgi edinmeleri sağlanır. Onlara müzelerle ilgili bilgiler verilir.

Müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilirler.

İsterseniz konuyu daha detaylı olarak ele alalım ve bu konu üzerindeki bilgilerimizi daha detaylı olarak ireleyebilmek için konuyu başlıklar altında sıralayalım:

Konu başlıkları

Müzelerin İşlevleri

Müzeler, insanlığın geçmişine ait materyalleri, bunların bulunduğu çevreyi araştırır ve korur. Elde edilenleri halka sunarak halkı eğitmeyi, eğlendirmeyi geliştirmeyi amaçlar. Müzeler, toplumun hizmetinde sürekli ve kalıcı olan, kâr amacı gütmeyen kurumlardır. Müzelerin işlevleri toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım - onarım) sergileme ve eğitimden oluşur.

 • Toplama İşlevi

Müzeler, eserlerini toplarken farklı yöntemlere başvurur. Bunlar satın alma, kazı, bağış (hibe) ve değiş tokuş yöntemleriyle elde etme olarak sıralanabilir.

 • Belgeleme İşlevi

Eserleri belgeleme, kaydetme, arşivleme, araştırma ve sistemli olarak sıralamadan oluşur.

 • Koruma İşlevi

Müzelerin ilk işlevidir. Müzelerde, eserlerin korunması için malzemelerin bozulmasına, yıpranmasına neden olan yıkıcı etkenlere karşı önlemler alınmaktadır. Müzeler, sadece eserler yoluyla bilgi aktarma değil, bireylere koruma bilinci kazandırma bakımından da önemli kurumlardır.

 • Sergileme İşlevi

Sergileme, müzelerdeki eserlerin insanlarla buluştuğu andır. Müzeler, kültür hizmeti veren kurumlar arasında yer alır; sergi gibi aktivitelerle ilgi çeker.

 • Eğitim İşlevi

Müze, insanlara ilgi çekici ve özgür bir öğrenme ortamı sağlar. Öğrenme, kitap veya okul ile sınırlı değildir. Bugün müzeler okul ve toplumla iş birliği yaparak “duvarsız sınıf”ın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Müzede eğitim kapsamında oyunlar, dramalar, atölye çalışmaları, tartışma oturumları vb. etkinlikler de yapılabilir. Müzeler, eserleri barındırma ve gelecek kuşaklara aktarma, sanat ve eğitim kurumu olmanın yanında kütüphaneleri, sergileri, toplantıları, çok işlevli salon ve atölyeleri, açık alanları ile hoşça vakit geçirten, eğlendirirken öğreten mekânlardır.

Müzecilik

Müzedeki eserlerin sergilenmesi, saklanması ve korunması için gerekli teknik bilgileri içeren bilimsel çalışma alanına müzecilik adı verilir. Müzecilik ilk olarak müzelerin batıda soyluların kişisel zevk için çeşitli sanat eserlerini ya da kumandanların ganimetlerini bir araya toplamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Müzeler başlangıçta halka açık olmayan sadece devlet adamları ile bilginlerin yararlandıkları yerlerdi. Halkın ilgi ve bilgisine sunulması 1850 yılından sonra olmuştur. Müzecilik; müzenin kurulması, müzede yer alan eserlerin hangi çağa ait olduğu, nereden geldiği veya kim tarafından yapıldığının belirlenmesi, tasnifi, gerekliyse onarılması, ısı ve nem gibi dış etkenlerden korunması gibi konularda faaliyet gösterir.

Modern Müzecilik

Müzeler, yalnızca ülke idarelerine ait eserlerin saklanıp, korunduğu yerler değil, toplumun belleğini oluşturan, bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlayan, kişisel beğenilerin gelişmesine de etki eden birimlerdir. Ülkelerin gelişim düzeyleri ile birlikte kültür ve sanata duyulan ilgi de artmaktadır. Müzecilik konusunda, gerek ekonomik ve teknolojik gerekse nitelikli insan gücünde ortaya çıkan gelişme ile birlikte klasik müzecilik anlayışı, yerini modern müzecilik anlayışına bırakmıştır. Bu süreçte, idareciler sahip oldukları eserlerin ziyaretçilere ulaşmasında modern yöntemler kullanarak müzeciliğe yeni bir bakış kazandırmaya başlamıştır.

Modern müzecilik, çok yönlü olup yeniliklere açık bir anlayıştır. Bu anlayış çerçevesinde müze ziyaretçilerine hitap eden sürekli-geçici sergiler gibi etkinlikler ile koleksiyonların hikâyelerini anlatmak için yeni gösterim tekniklerinden faydalanmaktadır. Klasik müzecilik sunumunda sıkça karşımıza çıkan vitrin içi, stant üzeri sergileme ya da duvar panolarıyla sergilemenin yanı sıra, anlatımı kuvvetlendirmek için dekor, kostüm, fotoğraf maket, manken, mumya, kulaklık ve/veya telefon düzeneğiyle sesli, yönlendiriciler kullanılmak suretiyle, sunum zenginleştirilerek ziyaretçinin ilgisi canlı tutulmaktadır. Çağdaş müzecilik yaklaşımında, müze ve izleyici arasında iletişimin kurulması önemlidir. Rehberler eşliğinde ziyaretler yapılırken, dia-film gösterileri izlenerek, seminerler düzenlenerek, atölye eğitim uygulamaları gerçekleştirilerek, gezi eğlenceli ve eğitici bir hal almaktadır. Bilgisayar destekli sergi, dokunmatik ve interaktif sistem, simülatör gibi teknolojinin getirdiği imkanlar kullanılarak etkili bir sunum gerçekleştirilmektedir. Modern müzecilikte, toplumun her kesimini kucaklayan programlar, etkinlik takvimleri ile müzelerin bir kültür merkezi olarak toplumla bütünleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılacak etkinliklerin basında, radyoda ve televizyonda duyurulması, müze programlarının afiş veya pankartlarla sergilenmesi, broşür dağıtılmasıyla halkla iletişim kurulmakta ve böylece müze ziyaret alışkanlığı olmayan kesimin de ilgisi çekilmektedir.

Türkiye'de Müzecilik

19.yy. Ortalarında Ahmet Fethi Paşa tarafından başlatılmıştır. 1846 yılında Sultan Abdülmecit’in emri ile bazı eski eserler ve eski silâhlar Aya İrini Kilisesi’nde toplanmış daha sonra1868 yılında Ali Paşa’nın sadrazamlığı sırasında bu kilise ve içerisindeki eserler “Müze-i Hümayun” adı altında ilk müze olarak açılmıştır. Bu dönemde Maarif Nezareti Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan tüm tarihî eserlerin İstanbul’a gönderilmesi konusunda bir emir yayınlamıştır. 1881 yılında Osman Hamdi Bey müze müdürü olunca gerçek anlamda müzecilik çalışmaları başlamıştır. Osman Hamdi Bey 1883 yılında eski eserlerin yurt dışına çıkışını önleyen “Eski Eserler Kanunu” nu hazırlayan kişidir. Anadolu’daki kazılar bu dönemde denetim altına alınmıştır. Osman Hamdi Beyin vefatından sonra O’nun yerine Halit Eldem atanmıştır. Halit Bey zamanında da Türk-İslam Eserlerini içine alan “İslam Müzesi” kurulmuştur. 1924 yılında Topkapı Sarayı, 1934 yılında Ayasofya müze olarak hizmete sunulmuştur. Mevlevî Dergâhı ve Mevlâna Türbesi 1926 yılında "Konya Âsâr-i Âtîka Müzesi" adi altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müzenin teshir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı "Mevlâna Müzesi" olarak değiştirilmiştir.

Müzecilik özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde büyük önem kazanmıştır. Bir yandan yeni müzeler kurulurken bir yandan da bazı tarihsel anıt ve yapılar müze olarak kabul edilmiştir. Yine bu dönemde müzecilik ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. 1945 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel bugün Anadolu’yu bir açık hava müzesi durumuna getiren önemli çalışmaların temelini atmıştır. Ülkemizde son yıllarda müzecilik alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bugün yurdumuzun her ilinde ve bazı ilçelerimizde halka açık müzeler yer almaktadır. Fakat her şeye rağmen ülkemizde tarih bilinci, müzecilik anlayışı henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır.

Cumhuriyet döneminde yapılan ilk müze binası Ankara Etnografya Müzesi olup, inşasına 1925 yılında başlanmış ve 1930 yılında ziyarete açılmıştır. 1925 yılında çıkarılan Kanunla kapatılan tekke, türbe ve zaviyelerdeki eşya ve eserlerin çoğu Ankara Etnografya Müzesinde sergilenmeye başlanmış, halk yaşamından kesitler sunmak amacıyla törensel ya da günlük eşyalar kullanılmıştır. Diğer taraftan Konya Mevlana Türbesi Atatürk’ün isteği üzerine kapatılmayarak koleksiyonları ile birlikte müze haline dönüştürülmüştür.

Günümüzde aralarında Avrupa'da yılın müzesi ödülünü de kazanmış, 187'si Bakanlığımıza bağlı, 183'ü Bakanlığımız denetiminde özel müze olmak üzere toplam 370 müze bulunmaktadır. Sayıları gün geçtikçe artan müzelerimiz, artık sadece eserlerin sergilendiği ve depolandığı mekânlar olmaktan çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası konferansların, seminerlerin düzenlendiği, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sergilerin açıldığı, bilimsel yayınların yapıldığı, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları hâline gelmiştir. Son yıllarda dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Kırşehir Kaman Kale höyük Arkeoloji Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Aydın Müzesi, Tokat Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi yeni müzeler çağdaş müzecilik anlayışına göre tasarlanmış ve ziyarete açılmıştır.

Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri

 • Ülkemizdeki en önemli müzelerden biri Ankara Arkeoloji Müzesidir. Bu müzede tarih öncesi devirlerden kalma eserler kronolojik bir sıra ile sergilenmektedir.
 • Antakya Mozaik Müzesi dünyaca ünlü müzelerdendir; çünkü mitolojik devirlerden kalma mozaiklerin sergilendiği bir müzedir. Bu müzede yer alan en önemli eser ise bir erkek moazik portresidir. Bu eserin özelliği nereden bakarsanız bakın size bakan gözlere sahip olmasıdır. Müzede dolaşırken tablodaki gözlerin sizi takip ettiğini tablodaki resmin gözlerine baktığınızda onun da size baktığını görmenizdir.
 • Gaziantep Saugma Müzesi mozaikleri ile ünlüdür. Zamanın yaşam tarzını sergilerken tavan, taban ve duvarlarda kullanılan mozaiklerin özelliklerini yansıtır.
 • Topkapı Sarayı Müzesi dünyanın büyük bir bölümüne hükmeden bir imparatorluğun yönetildiği yer olması nedeni ile önemli ve ünlüdür.
 • Saray ve Kasırlar, döneminin yaşam şeklini ve ihtişamını gösteren müzelerdir.
 • Sanat Tarihi müzeleri sanatla ilgili resim ve heykellerin sergilendiği müzelerdir.
 • Şehirlerde yer alan tarihi evlerin restorasyonu ile oluşturulan müze evler ya da restoran veya oteller, o yerlerdeki yaşanmışlıkları ve kültürü yansıtan yerlerdir.
 • Safranbolu, Beypazarı, Amasya Kent Müzeleri o yörenin kültürünü yansıtması ile

ünlüdür.

Müze türleri

Müzeler teşhir ve tanzimi yapılan eserler bakımından, kültür, sanat, bilim ve tekniğe, ait objelerin birlikte sunulduğu mekanlar olabileceği gibi doğa, tarih, etnografya, arkeoloji gibi tek bir konuyu içeren eserlerin sergilendiği mekanlar da olabilir. Genel olarak müzeleri; arkeoloji, etnografya, tarih, bilim-teknik, askeri, güzel sanatlar ve açık hava müzeleri gibi türlere ayırmak mümkündür.

Ülkemizde çeşitli kurumlara bağlı olarak faaliyetlerini devam ettiren müzeler bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere diğer Bakanlıklara ait müzeler, TBMM'ye bağlı saray müzeler, vakıflara ait müzeler bu kapsamda değerlendirilebilir. 2011 yılı Ekim ayı itibariyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde müzecilik faaliyetlerini yürüten 189 müze ve bu müzelerde 3.106.066 eser bulunmaktadır. Bakanlığımız denetimindeki özel müze sayısı ise 155 olup, bu müzelerde bulunan eser sayısı 285.627 adettir.

Müzelerimiz ağırlıklı olarak arkeoloji ve etnografya müzeleri olarak çeşitlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, modern müzecilik anlayışına uygun ülkemiz müzelerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, yeni müzelerin açılması adına belli programlar yürütmektedir. Gaziantep Zeugma Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi bu anlayışa uygun olarak ziyaretçiye açılan müzelerdendir.

Dünyada Müzecilik

Helenistik Çağın bir ürünü olan museion, İlk Çağ Grek kültüründe düşüncelere dalınacak bir yer, bir felsefe kurumu; esin perileri Musaların tapınağı idi. MÖ 306 – 285 yılları arasında Mısır’ ın bugün İskenderiye olarak bildiğimiz kentinde yer alan saray bahçesinin ortasına museion (müze) yapılmıştır. Müzenin çevresinde kitaplık, amfiteatr, gözlemevi, yemek ve çalışma odaları, botanik ve hayvanat bahçeleri yer alırdı. Hem üniversite hem akademi hem de manastır niteliği taşıyan bu müzede Yunanistan’ ın ve doğu ülkelerinin eski ve yeni sanat yapıtları toplanır, belgelenir ve korunurdu. Bu anlamda İskenderiye Müzesi günümüzdeki müze anlayışının temelini oluşturmaktadır. Romalılar başlangıçta müze sözcüğünü felsefi tartışmaların yapıldığı yer olarak kullanmışlardır. Sonraki dönemlerde Bergama, Antakya, Roma ve Atina’da müzelerin kurulduğu bilinmektedir.

Orta Çağda tapınaklara ve dinsel törenlerle ilgili kutsal yerlere hediye edilen veya adak olarak bırakılan çeşitli objeler ve eşyalar koleksiyonların temelini oluşturmuştur.

Rönesans Döneminde, yeni arayışların yanı sıra araştırmalar ve yayınların artması sonucu bilim ve sanatta hızlı bir ilerleyiş gerçekleşmiş; koleksiyonculuk da buna bağlı olarak gelişmiştir. Eski eşya ve eski eser toplama merakı 16. yy.ın başında bütün dünyada yayılmış, toplanan eşyalar daha sonra müzeler için malzeme oluşturmuştur. 16. yy.ın ortalarında “müze” sözcüğü ilk defa İtalya’da “Medici” ailesine ait bir koleksiyonun tanıtılmasında kullanılmıştır. Yine bu yüzyılda sanat eserlerinin korunduğu ve sergilendiği müze ve galeriler kurulmaya başlanmıştır.

18.yy.da müzeler herkesin yararlanabileceği kurumlar hâline getirilmiştir. 1746 yılında Fransa Krallığı’nın sarayında toplanmış olan tarihî sanat eserlerinden genel bir koleksiyon yapılmış; eserlerin halka gösterilmesi düşüncesi ortaya atılmıştır. 1750 yılında Lüksemburg Müzesi kurularak bu düşünce gerçekleştirilmiştir. Lüksemburg Müzesi dünyanın bilinen ilk resmî müzesidir. İngiltere’de ise 1759 yılında British Müzesinin temelleri atılmıştır. 1863 yılında bir İngiliz koleksiyoncu topladığı eserleri Oxford Üniversitesine bağışlamıştır. Bu koleksiyon ilk defa halkın görüşüne ve kullanımına açılmıştır. Böylelikle İngiltere’de modern anlamda ilk müze kurulmuş olur.

ABD’de 1773 yılında Güney Carolina (Kerolayna)’da Charles (Çarls) Müzesi ilk “halk müzesi” olarak açılmıştır. 1793′te Fransa’da bulunan Louvre (Luvr) Sarayı’nda bir müze kurulmuş ve burada Avrupa’nın birçok ülkesinden elde edilen paha biçilmez hazineler ve savaş ganimetleri sergilenmiştir. Bu dönemde Madrid, Berlin, Budapeşte, Prag, Münih gibi Avrupa’nın birçok başkentinde önemli müzeler açılmıştır.

19. yy. da dünyanın birçok ülkesinde büyük müzeler kurulmuştur. 1874′te dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi, 1880 yılında ise New York Metropolitan Sanat Müzesi hizmete açılmıştır. Japonya’da Tokyo Ulusal Müzesi (1872), Avusturya’da Viyana Sanat Tarihi Müzesi (1891), Belçika’da Brüksel Güzel Sanatlar Kraliyet Müzesi (1830), Fransa’da İnsanlık Tarihi Müzesi (1878), İtalya’da Ulusal Müze (1865), Yunanistan’da Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi (1866) gibi çok sayıda müze kurulmuştur.


Ancak bunlardan öyle göz alıcı müzeler var ki, içinden hiç çıkmak istemeyeceksiniz.İşte sizler için hazırladığımız orjinal ingilizce adlarıyla Dünyadaki  En iyi On Müze:

1.      Smithsonian Institution, Washington, D.C.

2.      Le Louvre, Paris, France

3.      The Acropolis Museum, Athens, Greece

4.      State Hermitage, St. Petersburg, Russia

5.      The British Museum, London, England

6.The Prado, Madrid, Spain

7.The Metropolitan Museum of Art, New York City, New York

8.The Vatican Museums, Vatican City, Italy

9.The Uffizi Gallery, Florence, Italy

10.Rijksmuseum, Amsterdam, the Netherlands

 

 

1-Smithsonian Enstitüsü:

 ABD hükümeti tarafından yönetilen bir müze ve araştırma merkezi öbeğidir. 1846 yılında "bilgiyi artırmak ve yaymak" amacıyla kurulmuştur. Washington, DC'deki merkezinde 137 milyon nesne bulunmaktadır.

2- Le Louvre:

Fransız ihtilâlinden sonra 1793 senesinde, Fransa'da açılan ilk devlet müzesi. Paris'te bulunan bu müze emsalleri arasında en ünlülerindendir.

3-Akropolis Müzesi:

 Mimar Bernard Tschumi tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ve Akropolis Tepesi'nden çıkarılan arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan müzedir.

Ermitaj Müzesi:

Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde yer alan bir sanat ve kültür müzesidir. Dünyanın en büyük ve eski müzelerinden olan Ermitaj Müzesi, 1764 yılında Çariçe II

British Museum:( Kuruluş tarihi: 1753) İngiltere'nin Londra şehrinde Dünya'nın her yanından getirilen seçkin Eskiçağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını kapsayan müze.

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılınabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York City'deki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen orta çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur

 

Prado Müzesi (İspanyolca: Museo del Prado),

 İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan bir müze ve sanat galerisidir.

Resim ve heykel müzesi olarak kurulmuş olup, ayrıca 5.000 den fazla çizim, 2.000 baskı, 1.000 madeni para, Madalyalar ve yaklaşık 2.000 süs eşyaları ve sanat eserlerini içerir. Heykel, küçük bir sayıdaki eksik heykelsel parçalara göre 700 den fazla eserle temsil edilir.Madrid'de en çok ziyaret edilen yerdir.Dünya'nın en önemli müzelerinden biri olan, 19 Kasım 1819'da Jean de Villanueva'nın yapmış olduğu yapıda hizmete giren Prado Müzesi, krallık koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.İspanyol ressamlarının (El Greco, Velazquez, Goya, vb.) ve Hollanda ressamlarının (Bosch, Rubens, vb.) pek çoğunun yapıtlarının yanı sıra, birçok heykel, çizim vb. sanat yapıtı içermektedir.

Vatikan Müzeleri:

 Vatican City'de bulunan dünyanın en büyük müzelerinden birisidir. Bu müze Roma Katolik Kilisesi tarafından Rönesans'da inşa edilmiş olup, dünyanın önemli heykellerine ev sahipliği yapan önemli bir binadır.

Uffizi Galerisi:

Floransa'daki bir saray ya da palazzo, dünyadaki en eski ve en ünlü sanat müzelerinden biridir. Ünlü Medici ailesinin sanat koleksiyonu sergilenir. İki katlı U şeklindeki müzede, dünyaca ünlü tablolar sergilenir.

Rijks müzesi :

Amsterdam ya da Rijksmuseum, Amsterdam'daki Museumplein'da yer alan bir Hollanda ulusal müzesidir. Müzede sanat, zanaat ve tarih alanındaki parçalar sergilenir.

Müzelerin Web Sayfaları:

 1.Smithsonian Institution, Washington, D.C. (http://www.si.edu/)

2. Le Louvre, Paris, France (http://www.louvre.fr/en)

3. The Acropolis Museum, Athens, Greece (http://www.theacropolismuseum.gr/en)

4. State Hermitage, St. Petersburg, Russia(http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal)/hermitage/?lng=tr

5. The British Museum, London, England (http://www.britishmuseum.org/)

6.The Prado, Madrid, Spain (https://www.museodelprado.es/en/)

7.The Metropolitan Museum of Art, New York City, New York (http://www.metmuseum.org/visit/hours-and-admission)

8.The Vatican Museums, Vatican City, Italy(http://mv.vatican.va/3_EN/pages/MV_Home.html)

9.The Uffizi Gallery, Florence, Italy(http://www.polomuseale.firenze.it/en/index.php)

10.Rijksmuseum, Amsterdam, the Netherlands (https://www.rijksmuseum.nl/en)

The Smithsonian is the world’s largest research and museum complex, with 19 museums and galleries, the National Zoological Park, and various research stations. More than 137 million objects detailing America’s story are housed here, so you’d better prepare for a long week of walking. There’s so much to see that, if you spent one minute day and night looking at each object on exhibit, in ten years you’d see only ten percent of the whole. Therefore, it’s wise to head out with a plan. Focus on only one or two exhibits at two or three different museums.

Main attractions: Dorothy’s ruby red slippers, the dresses of the First Ladies, and the original Star-Spangled Banner at the National Museum of American History; the Gem Hall (including the Hope Diamond) at the National Museum of Natural History; and the Wright brothers’ 1903 Flyer, the Spirit of St. Louis, and the Apollo 11 command module at the National Air and Space Museum.

6.      Le Louvre, Paris, France

The Louvre was a medieval fortress and the palace of the kings of France before becoming a museum two centuries ago. The addition of I. M. Pei’s pyramid shocked many when it was unveiled in 1989 as the new main entrance, yet it somehow works, integrating the palace’s disparate elements. The museum’s collections, which range from antiquity to the first half of the 19th century, are among the most important in the world. A good place to start is the Sully Wing, at the foundations of Philippe-Auguste’s medieval keep—it’s in the heart of the Louvre, kids love it, and it leads straight to the Egyptian rooms.

Main attractions: “Venus de Milo,” “Winged Victory of Samothrace,” and Leonardo da Vinci’s “Mona Lisa.”

7.      The Acropolis Museum, Athens, Greece

The stunning ground floor gallery houses finds from the slopes of the Acropolis. Its amazing transparent glass floor provides a walk over history, with a view of the archaeological excavation, while sloping upward to the Acropolis with sanctuaries of the Athenians from each historic period nearby. Smaller settlements have been excavated, yielding glimpses of Athenian life. For the first time, the exhibits in the Archaic Gallery allow visitors to take in all sides of the objects, which are displayed in open spaces characterized by changing natural light.

Main attractions: The frieze of the Parthenon is mounted on a structure with exactly the same dimensions as the cella of the Parthenon, giving comprehensive viewing of every detail.

8.      State Hermitage, St. Petersburg, Russia

Russia may be isolated from the artistic centers of Paris, Rome, and London, but the Hermitage has managed to acquire a spectacular collection of world art—more than three million items—spanning the years from the Stone Age to the early 20th century. The museum occupies six buildings along the Neva River, the leading structure being the confection-like Winter Palace. This gloriously baroque, blue-and-white structure was finished in 1764 and over the next several centuries was the main residence of the czars. Catherine the Great founded the museum that same year when she purchased 255 paintings from Berlin. The museum’s focal point is Western European art—120 rooms in four buildings ranging from the Middle Ages to the present day. Rembrandt, Rubens, Tiepolo, Titian, da Vinci, Picasso, Gauguin, Cézanne, van Gogh, and Goya are all represented here. For in-depth tours, contact Glories of the Hermitage.

Main attractions: The Treasure Gallery’s Gold Rooms showcase golden masterpieces from Eurasia, the Black Sea Littoral in antiquity, and the Orient. The museum also houses pieces from Nicholas II’s private collection, including paintings, drawings, and medals created to commemorate his coronation.

9.      The British Museum, London, England

Britain’s largest museum looks after the national collection of archaeology and ethnography—more than eight million objects ranging from prehistoric bones to chunks of Athens’ Parthenon, from whole Assyrian palace rooms to exquisite gold jewels.

Main attractions: The Egyptian gallery boasts the world’s second finest collection of Egyptian antiquities outside Egypt, including the Rosetta Stone, carved in 196 B.C.

1.      The Prado, Madrid, Spain

The Spanish royal family is responsible for the Prado’s bounty of classical masterpieces. Over centuries, kings and queens collected and commissioned art with passion and good taste. In addition to stars of Spanish painting such as Velázquez, Goya, Ribera, and Zurbarán, the Prado has big collections of Italian (including Titian and Raphael) and Flemish artists. Fernando VII opened the collection to the public in 1819, in the same neoclassic building it’s housed in today, designed by Juan de Villanueva.

Main attraction: “The Three Graces” by Rubens.

2.      The Metropolitan Museum of Art, New York City, New York

The Metropolitan Museum of Art is the largest museum in the Western Hemisphere. Its collection of more than two million items is not only broad—covering the entire world, from antiquity to the present—but deep, with holdings so large in a number of areas that some might be considered museums unto themselves. Its European paintings are stunning: works by Botticelli, Rembrandt, Vermeer, Degas, Rodin, and other luminaries. The Egyptian Collection showcases the tomb of Perneb (circa 2440 B.C.) and the exquisite Temple of Dendur (circa 23-10 B.C.). The American Wing contains American arts and crafts, including a room from a Frank Lloyd Wright Prairie House. And the list goes on and on.

Main attractions: “Adam and Eve,” the well-known engraving by Albrecht Dürer, is only one of the many impressive pieces you will discover at the Met.

3.      The Vatican Museums, Vatican City, Italy

Twenty-two separate collections comprise the Musei Vaticani, each one more spectacular than the next. The most famous are probably the Museo Pio-Clementino, with its splendid classical sculpture; the Raphael Rooms, entire rooms painted by Raphael; the Pinacoteca (picture gallery), which contains the cream of the Vatican’s collection of medieval and Renaissance paintings; and, of course, Michelangelo’s Sistine Chapel. But there is also the ancient Egyptian exhibits of the Museo Gregoriano Egizio, as well as the Etruscan offerings of the Museo Gregoriano Etrusco. And that’s just a start.

Main attractions: The renowned Sistine Chapel and the Raphael Rooms are not to be missed.

4.      The Uffizi Gallery, Florence, Italy

“Great” is an overworked adjective in Italy, where so many of the country’s monuments and works of art command the highest praise. In the case of the Galleria degli Uffizi, it barely does justice to a gallery that holds the world’s finest collection of Renaissance paintings. All the famous names of Italian art are here—not only the Renaissance masters, but also painters from the early medieval, baroque, and Mannerist heydays.

Main attraction: “The Birth of Venus” by Botticelli is one.

5.      Rijksmuseum, Amsterdam, the Netherlands

About 900,000 objects fill the Rijksmuseum, the largest collection of art and history in the Netherlands. It is most famous for its paintings by 17th-century Dutch masters, including Ruysdael, Frans Hals, Johannes Vermeer, and Rembrandt van Rijn. Established in 1800 to exhibit the collections of the Dutch stadtholders, the Rijksmuseum also displays art from the Middle Ages. The main building is closed for renovation until 2013; collection highlights are displayed in the Philips Wing and at Rijksmuseum Schiphol.

·  The Prado, Madrid, Spain

The Spanish royal family is responsible for the Prado’s bounty of classical masterpieces. Over centuries, kings and queens collected and commissioned art with passion and good taste. In addition to stars of Spanish painting such as Velázquez, Goya, Ribera, and Zurbarán, the Prado has big collections of Italian (including Titian and Raphael) and Flemish artists. Fernando VII opened the collection to the public in 1819, in the same neoclassic building it’s housed in today, designed by Juan de Villanueva.

Main attraction: “The Three Graces” by Rubens.

·  The Metropolitan Museum of Art, New York City, New York

The Metropolitan Museum of Art is the largest museum in the Western Hemisphere. Its collection of more than two million items is not only broad—covering the entire world, from antiquity to the present—but deep, with holdings so large in a number of areas that some might be considered museums unto themselves. Its European paintings are stunning: works by Botticelli, Rembrandt, Vermeer, Degas, Rodin, and other luminaries. The Egyptian Collection showcases the tomb of Perneb (circa 2440 B.C.) and the exquisite Temple of Dendur (circa 23-10 B.C.). The American Wing contains American arts and crafts, including a room from a Frank Lloyd Wright Prairie House. And the list goes on and on.

Main attractions: “Adam and Eve,” the well-known engraving by Albrecht Dürer, is only one of the many impressive pieces you will discover at the Met.

·  The Vatican Museums, Vatican City, Italy

Twenty-two separate collections comprise the Musei Vaticani, each one more spectacular than the next. The most famous are probably the Museo Pio-Clementino, with its splendid classical sculpture; the Raphael Rooms, entire rooms painted by Raphael; the Pinacoteca (picture gallery), which contains the cream of the Vatican’s collection of medieval and Renaissance paintings; and, of course, Michelangelo’s Sistine Chapel. But there is also the ancient Egyptian exhibits of the Museo Gregoriano Egizio, as well as the Etruscan offerings of the Museo Gregoriano Etrusco. And that’s just a start.

Main attractions: The renowned Sistine Chapel and the Raphael Rooms are not to be missed.

·  The Uffizi Gallery, Florence, Italy

“Great” is an overworked adjective in Italy, where so many of the country’s monuments and works of art command the highest praise. In the case of the Galleria degli Uffizi, it barely does justice to a gallery that holds the world’s finest collection of Renaissance paintings. All the famous names of Italian art are here—not only the Renaissance masters, but also painters from the early medieval, baroque, and Mannerist heydays.

Main attraction: “The Birth of Venus” by Botticelli is one.

·  Rijksmuseum, Amsterdam, the Netherlands

About 900,000 objects fill the Rijksmuseum, the largest collection of art and history in the Netherlands. It is most famous for its paintings by 17th-century Dutch masters, including Ruysdael, Frans Hals, Johannes Vermeer, and Rembrandt van Rijn. Established in 1800 to exhibit the collections of the Dutch stadtholders, the Rijksmuseum also displays art from the Middle Ages. The main building is closed for renovation until 2013; collection highlights are displayed in the Philips Wing and at Rijksmuseum Schiphol.

Main attraction: “The Night Watch” by Rembrandt.

 

  
3411 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın