• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Facebook
  • https://plus.google.com/Google+/posts
  • https://www.twitter.com/Twitter
Rehberlikte Güven ve Dürüstlük
® Rehberlikte Güven ve Dürüstlük


¤  Profesyonel Rehberlik, doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir aracı kurum ile menfi bir bağlantı kurmamakta yada mali kazanç temin etmek için uygunsuz yollara başvurmamaktadır. Çalışanlarımızdan hiçbiri, komisyon teşkil eden ya da bu şekilde yorumlanabilecek bir hediye yada para kabul etmeyecek veya vermeyecektir.Komisyon verme ya da alma veya uygunsuz başka yollara başvurma amacına yönelik talepler derhal reddedilecek ve bunlar Profesyonel Rehberlik idaresine bildirilecektir.

Seyahat İlkeleri:


  ¤  Turistlerin markamızdan beklediği yüksek kaliteyi ve güvenilirliği sağlamak için meslektaşlarımızla çoğu uzun vadeli olan - yakın çalışma ilişkileri oluşturuyoruz. Bu yaklaşımı desteklemek üzere İş  İlkelerimiz ile aynı doğrultuda olan Seyahat İlkeleri'ni oluşturduk. Bu ilkeler rehberlerimizden uymalarını beklediğimiz standartlara açıklık getirmektedir. İşteki dürüstlük ve çalışanlar, turistler ve çevreye karşı sorumluluklarımız konularını kapsayan birçok ilkeden oluşmaktadır.

 ¤  2018 yılında doğrudan ilişkimiz olan acentalara yazılar göndererek Seyahat İlkelerini tanıtmaya başladık.Profesyonel Rehberlik Standartlarında çalışma yaklaşımını sürdürme çerçevesinde birçok işletme ile birlikte çalışıyoruz. Önce onların standartlarının bizim standartlarımıza ne kadar uyduğunu belirliyoruz, ardından eğer gerekiyorsa istenilen performans düzeyine ulaşmak için alınacak önlemleri ve zaman skalalarını kararlaştırıyoruz.Yıllar boyu süregelen özverili çalışmalarımız sonucunda, bir çok işletmeye ilham verebilecek yüksek standartlar geliştirdik.Bunlardan birkaçını burada sıralamak istiyoruz:

İnsan haklarına saygı duyulacak ve hiçbir yolcunun taciz, fiziksel veya zihinsel ceza, ya da herhangi başka tür bir suistimale maruz kalmasına izin verilmeyecektir.

Ücretler ve çalışma saatleri en azından TUREB tarifesi baz alınmak suretiyle geçerli ücret bedeli sayılacaktır.
③  Zorla ya da mecburî görevlendirmeler yaptırılmayacak ve bünyemiz altında çalışanlar makul bir süre önce bilgi vermek suretiyle görevlerinden ayrılma özgürlüğüne sahip olacaklardır.

④  Tüm çalışanlara güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları için nitelikli işletmelerde görev yapmaları sağlanacaktır.
İşler yapılırken çevreye özen gösterilecek, şayet yurdışında süregelen bir görevlendirme sözkonusu ise; yasalara saygı duyulacak ve ilgili ülkede geçerli olan tüm mevzuata uyulacaktır.

Tur Operasyonu esnasında Turistik İşletmelerce sunulan tüm ürünler ve hizmetler, ilgili sözleşme maddelerinde belirlenen kalite ve güvenlik kriterlerine uyacak, amaçlanan kullanımları güvenli olacaktır.
 
Profesyonel Rehberlik,Turistik İşletmelere menfi kazanç veya hizmet verilmesini temin etmek üzere aracılık etmek de dahil olmak üzere uygunsuz herhangi bir  avantaj sağlanmayacaktır.

İŞ VE ÇALIŞMA İLKELERİMİZ:


Türkiyede parmakla gösterilen hizmet anlayışı,

Teşkilatımızın elde edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren personeli
Faaliyet Standartları:
Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde ve çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz.Aynı şekilde, ilişki içinde olduğumuz herkesin meşru menfaatlerine de saygılıyız
Hukuka Saygı:

Profesyonel Rehberlik çalışanlarımız;
Faaliyette bulunduğumuz ülkelerin hukuk düzeni ve mevzuatına uymak zorundadır.


Çalışanlar:
¤
Profesyonel Rehberlik, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, ayrıca şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir.

● Rehberlerimizin istihdamı ve terfii konularında yalnızca yapılacak işin gerektirdiği nitelik ve beceri esasına göre hareket edeceğiz.

●Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim taahhüdümüzdür. Zor kullanmak ya da zorunlu kılmak suretiyle verimli iş hizmeti sunulabileceğini düşünmüyoruz.

●Rehberlerimizin her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstereceğiz.

●Rehberlerimizin insanlık onuru ve kişisel hak ve  özgürlüklerine saygılıyız.

●Teşkilatımızın bilgi kaynakları ve uzman görüşler aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli en iyi iletişimi sağlayacağız.
Hizmet:
¤ Profesyonel Rehberlik, kalite açısından sürekli olarak değer sunan, amaçlarına uygun olarak güvenli yararlanılabilecek nitelikli ve sağlıklı kaynaklardan beslenerek yararlı hizmetler sunmakamacındadır. Hizmetler  yolculara eksiksiz ve düzgün şekilde aktarılacak, tanıtılacak ve iletilecektir.

Meslektaşlar:
¤
Profesyonel Rehberlik, faaliyetlerini ülkesel ölçekte kabul gören kaliteli acenta standartlarına uygun şekilde yürütecektir. Gönüllü faaliyetlerimiz, yapımız, sistematik örgütlenme tarzımız ve performansımızla ilgili bilgileri, birlikte çalıştımız dostlarımıza zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak paylaşacağız.

Acentalar:


¤ Profesyonel Rehberlik, acentalarımız, müşterilerimiz ve ticari ortaklarımızla karşılıklı olarak yarar getiren ilişkiler tesis etme amacındadır.
Ticari işlerimizde acentaların bizimkilerle tutarlı olan iş ilkelerini benimsemiş olmalarını beklemekteyiz.

Toplumla Bütünleşme:

¤ Profesyonel Rehberlik, toplumda güvenilir bir yeri olan bir teşkilat olmak ve ayrılmaz parçaları olarak faaliyette bulunduğumuz ülkelerin toplumlarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba sarf etmektedir.

Özverisel Faliyetler:

¤  Profesyonel Rehberlik gönüllüleri, meşru ticari menfaatlerini geliştirmek ve savunmak için çaba sarf edeceklerdir.

◊ Meşru menfaatlerini etkileyebilecek konulara ilişkin mevzuatın gelişimi için Profesyonel Rehberlik, gerek doğrudan gerekse acentalar vasıtasıyla büyük tur operatörleriyle işbirliğine girecektir.

◊ Profesyonel Rehberlik siyasal partileri desteklememekte, faaliyetleri parti menfaatlerine destek sağladığı düşünülen gruplara da katkıda bulunmamaktadır.
 
Kültürel Çevre:

¤ Profesyonel Rehberlik, çevre üzerindeki etkimizin yönetimine ve uzun vadede sürdürülebilir faaliyetlerde bulunma hedefine yönelik olarak sürekli gelişim kaydetmek amacındadır.
Profesyonel Rehberlik, çevrenin korunması, çevre ile ilgili meselelerin daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için işbirliği çalışmalarında bulunacaktır.
 
 
Yenilik ve Revizyon:

¤ Turizm acentalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel yenilikleri takip ederken tüketicilerimizin ve toplumun kaygılarını dikkate alacağız. Seyahat  güvenliği konusunda çok sıkı standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde Revizyona gideceğiz..

Başabaş Rekabet:

¤ Profesyonel Rehberlik zorlu ancak adil rekabete inanmakta ve gerekli rekabet yasalarının geliştirilmesini desteklemektedir. Profesyonel Rehberlik çalışanları, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak yapacaklardır.

Çıkar çatışmaları:

¤ Profesyonel Rehberlik çalışanları, acentalarla ilgili sorumluluklarıyla çelişebilecek kişisel faaliyetlerde bulunmayacaklar ve buna yol açabilecek maddi menfaatlerinin önüne geçeceklerdir. Profesyonel Rehberlik çalışanları, bulundukları mevkii amacı dışında kullanarak kendileri ya da başkaları yararına kazanç sağlamaya çalışamazlar.

Teftiş ve Raporlama:

¤ İşimizin başarısı için sunmakta olduğumuz  bu ilkeler vazgeçilmez niteliktedir.

◊Profesyonel Rehberlik, bu ilkelerin bütün çalışanlara iletilmesini ve çalışanların bunları anlayıp gereklerini yerine getirmelerini sağlamaktan sorumludur.Bu çerçevede gündelik sorumluluk bölgesel ve yakın coğrafi alanlardaki üst düzey yönetimlerdedir. Bunlar, söz konusu ilkelerin uygulanmasından sorumludur, bu çerçevede gerekli olduğu takdirde yerel ihtiyaçlara göre daha detaylı yönlendirmeler yapacaklardır.

◊ Her yıl,  bu ilkelere uyum garantisi ve denetimi yapılmaktadır.

◊ İlke ihlalleri, baş operatörümüz olan "Neo Travel " tarafından tespit edilen prosedürlere uygun olarak rapor edilecektir.Profesyonel Rehberlik çalışanları, bu ilkelere veya uyulması gerekli diğer politika ve talimatlara bağlı kalma çabasından doğan ticari kayıplar konusunda yöneticileri eleştirmeyeceklerdir.

◊ Profesyonel Rehberlik, bu ilkelerin ihlal edilmesi veya ihlal edildiğine dair bir şüphenin bulunması halinde, budurumun  Kültür Gezginleri yönetimine Profesyonel Rehberlik çalışanları tarafından bildirilmesini beklemektedir.

◊ Çalışanların söz konusu bildirimleri gizlilik içinde verebilmesi için gereken yapılmış olup, herhangi bir çalışan buşekilde bildirim yapmaktan dolayı zarar görmeyecektir.
  

  
168 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın